CLAUSULAT LEGAL

(Versió en Català aquí)

En compliment de l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de LUSINE PETROSYAN amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l’activitat
de l’empresa.
Li informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit.
Li informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de LUSINE PETROSYAN, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a C/
SANTA MATILDE 25-27, LOCAL,08031 BARCELONA, BARCELONA, o al correu electrònic
INFO@ESCUELADEMUSICAEMARBARCELONA.ES.